Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • Zaúčtovanie dodaných prvotných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, salda pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu
 • Evidencia a účtovanie hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
 • Zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, v prípade potreby výkaz cash flow a podklad pre výročnú správu – ekonomickú časť)

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • Vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • Vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta