Znalectvo

Poskytujeme subdodávateľské služby pri vypracovaní znaleckých posudkov pre znaleckú a expertíznu organizáciu Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.  V spolupráci s ústavom participujeme na vypracovaní posudkov zameraných na stanovenie všeobecnej hodnoty:

 • podniku ako celku alebo časti podniku,
 • jednotlivých zložiek majetku a záväzkov,
 • nehmotný majetok: know-how, licencie, ochranné známky, iné predmety priemyselných práv,
 • hmotný majetok: nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky, pohľadávky, zásoby, tovar, cenné papiere a iné zložky majetku,
 • záväzky: z podnikateľskej činnosti, prevzaté záväzky z ručenia, zo škodových udalostí a iné.
 • výšky skutočnej škody a ušlého zisku:
 • skutočná škoda: zníženie majetkových hodnôt u poškodeného v dôsledku škodovej udalosti,
 • ušlý zisk: rozmnoženie majetkových hodnôt poškodeného, ktoré mohlo nastať, nebyť škodovej udalosti.

 

Účel znaleckých posudkov:

 • nadobudnutie majetku v rámci spriaznených osôb (v súlade s §59a Obchodného zákonníka),
 • nepeňažný vklad (podniku, časti podniku alebo zložiek majetku) do základného imania spoločnosti,
 • zriadenie záložného práva,
 • súdne spory: napr. vyčíslenie skutočnej škody, ušlého zisku,
 • poistné udalosti,
 • znalecké posudky v trestnom konaní: poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, iné majetkové a hospodárske trestné činy
 • znalecké posudky v exekučnom konaní,
 • znalecké posudky v konkurznom konaní, pri likvidácii a reštrukturalizácii spoločnosti,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • iné účely, podľa potrieb klientov a okolností daného prípadu.