Jednoduché účtovníctvo

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • Zaúčtovanie dodaných účtovných dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
 • Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov, pokladničnej knihy
 • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Vypracovanie a podanie daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu, spotrebným daniam
 • Zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov
 • Zostavenie účtovnej závierky, vypracovanie príloh účtovnej závierky (výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch)

Po dohode s klientom navyše poskytujeme:

 • Vypracovanie a podanie štatistických výkazov
 • Vypracovanie ekonomických častí podkladov pre banky a finančné inštitúcie
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vystavenie vybraných prvotných účtovných dokladov
 • Vedenie účtovníctva na vlastnom softvéri klienta