Stavebný dozor

Povinnosť stavebného dozoru ukladá stavebný zákon č. 50/1976 Zb.

 • Pri svojpomocnej výstavbe, kedy jednotlivé práce sú realizované svojpomocne
 • Ak sú práce na stavbe realizované dodávateľsky po jednotlivých etapách (hrubá stavba, dokončovacie práce, atď.)
 • V prípade ak stavebný dozor doporučí stavebný úrad
 • Pri stavbe domu na kľúč Vám odporúčame nezávislý stavebný dozor, ktorý dôkladne skontroluje stavebné postupy a práce Vašej dodávateľskej firmy

Ponúkame nasledovné služby v oblasti stavebného dozoru:

Stavebný dozor - anek.sk

 • Vedenie stavieb
 • Pozemné stavby
 • Inžinierske stavby
 • Príprava stavieb
 • Poradenstvo
 • Financovanie
 • Obnova stavieb
 • Systémové poruchy
 • Rozpočtovanie, kalkulácia

Aké služby ako stavebný dozor vykonávame

V prípravnej fáze stavebných prác dôkladne preštudujeme dokumentáciu ako samotné projekty, zmluvy a okrem iného aj stavebné povolenie.

Ako stavebný dozor prevezmeme stavenisko, o čom sa urobí zápis do stavebného denníku. Stavebný dozor počas samotnej realizácie stavby kontroluje celý proces výstavby a má významný vplyv pokiaľ zistí určité nedostatky a vady, čím ušetrí investorovi finančné prostriedky.

Pri dokončení stavby ako osoba zapísaná v zozname SKSI vypracuje všetky relevantné dokumenty nevyhnutné na odovzdanie stavby. Zúčastňuje sa aj na kolaudačnom konaní a dozerá nad odstránením možných chýb. V tejto fáze tiež zabezpečíme vydanie kolaudačného rozhodnutia.